วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ย้ายรูปหล่อหลวงปู่ไปล่ พ.ศ. ๒๕๕๓

มิถุนายน 4, 2022
Screen Shot 2565-08-04 at 17.50.41Screen Shot 2565-08-04 at 17.50.41
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.23Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.23
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.31Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.31
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.38Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.38
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.51Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.51

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการเคลื่อนย้ายรูปหล่อหลวงปู่ไปล่ รูปหล่อพระครูชุบ พระพุทธรูป และปูชนียวัตถุทั้งหมดจากมณฑปหลังเดิม ไปยังศาลาประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการก่อสร้างมณฑปหลังใหม่ โดยมณฑปหลังเก่าก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่ติดด้านริมคลองข้างศาลามากแจ้งเช่นกัน โดยมิได้รื้อถอนหรือทำลายแต่ประการใด ซึ่งพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาส ท่านให้ทำการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบไป และยังใช้เป็นประโยชน์ได้ในหลายๆโอกาส

       หลังจากที่มณฑปหลังใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๕๕ จึงได้มีการย้ายปูชนียวัตถุทั้งหมด กลับมาประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะโดยสะดวก