งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

Moved the statue of Luang Pu to B.E. 2553

September 19, 2022
Screen Shot 2565-08-04 at 17.50.41Screen Shot 2565-08-04 at 17.50.41
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.23Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.23
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.31Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.31
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.38Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.38
Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.51Screen Shot 2565-08-04 at 17.51.51

In 2010, the statue of Luang Pu was moved to The statue of Phra Kru Chup, Buddha image and all the artifacts from the original Mondop to the pavilion temporarily enshrined the Buddha’s relics for the construction of a new mondop The old mondop has also been moved to the area adjacent to the canal side, beside the pavilion as well. without demolishing or destroying in any way which Phra Kru Kasem Thammapinan former abbot You have to preserve it for a future memorial. And can also be useful in many occasions.

After the new mondop building was completed in 2012, all the sacred objects were moved. come back to enshrine at the new mandap so that Buddhists can come to pay their respects conveniently

       หลังจากที่มณฑปหลังใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๕๕ จึงได้มีการย้ายปูชนียวัตถุทั้งหมด กลับมาประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะโดยสะดวก