งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ศาลาประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58
Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12

ศาลาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประกอบด้วยในส่วนของ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอัครสาวก และรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา และเศียรพระพุทธรูปโบราณ ทำจากศิลาทรายแดง