วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ศาลาประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47
Slide #1
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53
Slide #1
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58
Slide #1
Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12
Slide #1

ศาลาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประกอบด้วยในส่วนของ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอัครสาวก และรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา และเศียรพระพุทธรูปโบราณ ทำจากศิลาทรายแดง

ถาวรวัตถุอื่นๆ