งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๔

พระครูเกษมธรรมาภินันท์ รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๑๕ แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๑๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘

พระครูเกษมธรรมาภินันท์ 
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก

พระครูเกษมธรรมาภินันท์ มีนามเดิมว่า เผื่อน สังข์คุ้ม เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ บิดา นายผิว สังข์คุ้ม มารดา นางแป้น สังข์คุ้ม บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

สถานะเดิม

พ.ศ.๒๔๗๒ ปีมะเส็งโยมบิดาชื่อว่านาย ผิว สังข์คุ้ม โยมมารดาชื่อว่านาง แป้น สังข์คุ้ม
ท่านมีพี่น้องรวม ๖ คน
       ๑.  นายเผือด สังข์คุ้ม
๒.  นายผล สังข์คุ้ม
๓.  นายผัน สังข์คุ้ม
๔.  นายผิน สังข์คุ้ม
๕.  พระอาจารย์เผื่อน สังข์คุ้ม
๖.  นายสมโภชน์ สังข์คุ้ม

พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (อาจารย์เผื่อน สังข์คุ้ม) บรรพชาเมื่อ อายุ ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๔) โดยหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร บวชให้เป็นสามเณรอยู่ ๖ ปี ได้เล่าเรียนนักธรรมตรี-โท-เอก จนจบทุกชั้นในขณะที่ยังเป็นสามเณรได้นักธรรมตรี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้นักธรรมโท พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้นักธรรมเอก พ.ศ. ๒๔๘๘ เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีพระเทพญานมุนี (ผวน ภัทธโร) วัดจอมทอง (วัดราชโอรสาราม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์คือ พระครูสาธรธรรมกิจ (บุญยัง ติณโอโค) และพระอนุสาวนาจารย์คือ พระครูชุบ โอภาโส
        พระครูเกษมธรรมาภินันท์ เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีจริยวัตรงดงาม มีเมตตา ท่านเป็นอาจารย์สอนปฏิบัติธรรม ในการปกครองและพัฒนาวัดท่านก็ได้ดำเนินตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทย โดยทำการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงาม หมั่นอบรมพระภิกษุสามเณรให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยอันดีงาม มีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อพุทธศานิกชนทั่วไปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

อุปสมบถ

วัน ๑  ๘ ค่ำปีฉลู วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระญาณรังสี วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใบสุทธิที่ ๕๖๘/๒๔๙๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
 • พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
 • มีความชำนาญพิเศษ งานก่อสร้าง

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ สามัญ
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบโรงเรียนวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร