งานวัดกำเเพง

02-415-0922

กำแพงข้างโบสถ์(บรรจุอัฐิ)

กำแพงข้างโบสถ์(บรรจุอัฐิ)

วัตถุถาวรอื่นๆ ที่เกียวข้อง