งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

กำแพงข้างโบสถ์(บรรจุอัฐิ)

กำแพงข้างโบสถ์(บรรจุอัฐิ)

วัตถุถาวรอื่นๆ ที่เกียวข้อง