งานวัดกำเเพง

02-415-0922

หอระฆังวัดกำเเพง

หอระฆังวัดกำเเพง

วัตถุถาวรอื่นๆ ที่เกียวข้อง