งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

หอระฆังวัดกำเเพง

หอระฆังวัดกำเเพง

วัตถุถาวรอื่นๆ ที่เกียวข้อง