งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๓

พระครูชุบ โอภาโส

พระครูชุบ โอภาโส ฉายา ฐานจาโร อายุ ๔๙ ปี
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ โยมบิดาชื่อ จิ พึ่งฟัก โยมมารดาชื่อ นางฉาย พึ่งฟัก
อาจารย์ชุบได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ท่านก็ได้สร้างความเจริญให้กับวัดกำแพงทั้งในด้านการศึกษาและสิ่งก่อสร้างภายในวัด ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูชุบ โอภาโส และเป็นพระคู่สวด

สถานะเดิม

พระครูชุบ โอภาโส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ ลักษณะรูปร่างของท่านสูง ผอมแกร่ง ท่านมีเมตตาสูงเป็นที่เคารพของพระภิกษุภายในวัด ท่านเป็นพระคู่สวดกับพระอาจารย์ฉ่อง อุตตโม วัดสิงห์ (พระครูอุดม สิกขกิจ) โยมบิดาชื่อ จิ พึ่งฟัก โยมมารดาชื่อ นางฉาย พึ่งฟัก โยมเลี้ยงชื่อ โยมพลัด บ้านของท่านมีอาชีพทำนา อาจารย์ชุบเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศ เวลาสวดพระอธิธรรมสังคหะเสียงดังฟังชัด เสียงก้องกังวานมีความไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังมีพรสวรรค์ในการเขียนลายกนก ลายไทย และตอกภาพได้สวยงามในยุคสมัยนั้น