งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๕

พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล (อนันต์ วฑฺฒโน ป.ธ.๔)

พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล มีนามเดิมว่า อนันต์ ทรัพย์ปานา เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สถานะเดิม

พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล มีนามเดิมว่า อนันต์ ทรัพย์ปานา เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

 

 

อุปสมบถ

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูอุดมสิกขกิจ วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดเผื่อน เขมานนฺโท วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูผาสุการโกวิท วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม เขตจอมเทียม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เลขานุการเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าคณะแขวงแสมดำพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระอุปัชฌาย์

 

ครูสอนปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา วัดกำแพง

 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม

วิทยฐานะ

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เลขานุการเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าคณะแขวงแสมดำ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา วัดกำแพง

สมณศักดิ์