งานวัดกำเเพง

02-415-0922

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๕

พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล มีนามเดิมว่า อนันต์ ทรัพย์ปานา เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

 

อุปสมบถ

วัน ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิบูลวัฒนวิธาน วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พระอนุสาวนาจารย์ พระฉลวย ปิยธมฺโม วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส)
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • การศึกษาพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
 • ความชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพระวินยาธิการประจำเขตบางขุนเทียน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงแสมดำ
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง