งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

Abbot No. 6

Phra Maha Peeraphon, nickname Thanjaro

Phra Maha Peeraphon, nickname Thanjaro, age 49 years, 24 years old.

Academic status: Ph.D., Ph.D.3, Ph.B.S., M.A., Ph.D., Wat Kamphaeng, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District Bangkok

Currently holding the position of Abbot of Wat Kamphaeng.

สถานะเดิม

ชื่อ พีระพล นามสกุล นาคะจักรวาล ค่ำ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ บิดา นายสัจจา มารดา นางวัชรินทร์ บ้านเลขที่ ๓๙๔/๑๐๗ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

อุปสมบถ

วัน ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิบูลวัฒนวิธาน วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พระอนุสาวนาจารย์ พระฉลวย ปิยธมฺโม วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส)
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • การศึกษาพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
 • ความชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพระวินยาธิการประจำเขตบางขุนเทียน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงแสมดำ
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง